Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina

M.R. Štefánika 8
96301 Krupina
IČO: 160644

Informácie o inštitúcii Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina

 Stručná charakteristika školy

Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine je všeobecnovzdelávacia vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. 8-ročné gymnázium je študijný odbor nový, ale o to progresívnejší. Kladie dôraz hlavne na štúdium cudzích jazykov – čo deklaruje aj svojím zameraním. Žiaci si majú možnosť zvoliť zo 4 svetových jazykov ( ANJ, FRJ, NEJ, RUJ). Prvý cudzí jazyk – ANJ sa zavádza už od prímy, druhý od tercie. Nezabúdame ani na počítačovú gramotnosť. Študenti majú už od prímy zavedený predmet informatika, v rámci ktorého dokonale zvládnu prácu s počítačom na vysokej úrovni. Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v rôznych regionálnych súťažiach aj v rámci okresu prípadne i kraja.

 Študijné odbory:    7902500 gymnázium 4 – ročné    /    7902573 gymnázium 8 – ročné

 Nároky na prijatého žiaka

Do 4. ročného gymnázia sú prijímaní žiaci, ktorí úspešne ukončili 9. ročník ZŠ. V kritériách na prijatie je zohľadnený prospech dosiahnutý v posledných ročníkoch ZŠ, výsledky Monitoru zo SJL a MAT. V školskom roku 2008/09 sa neotvorila príma osemročného gymnázia. Je to dôsledok útlmu tohto typu škôl na základe dlhodobého plánu MŠ.

 Učebný plán

Vyučovací proces sa realizuje v zmysle učebných plánov, ktoré boli schválené MŠ. V učebných plánoch prevláda teoretická výuka. Teoretické vedomosti sú aplikované v praktických cvičeniach a  v  seminároch hlavne v  prírodovedných predmetoch a v informatike. Gymnázium je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá pripravuje žiakov predovšetkým na vysokoškolské štúdium. Dbá o jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie školy so životom, usiluje sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka, vychováva ho v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Formuje jeho intelektuálny a mravný rozvoj, poskytuje estetickú, etickú, náboženskú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu.
    Organizáciu maturitných skúšok upravuje Zákon č.245/2008 z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva SR č.318/2008 z 23.júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a Vyhláška Ministerstva školstva SR č.405/2009 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

 

 

Obchodná Akadémia v Krupine bola zriadená 1. 9. 1993. Zriadeniu predchádzal prieskum na ZŠ v spádovej oblasti, zameraný na záujem žiakov o ďalšie štúdium na SŠ. Už 15-ty školský rok funguje k spokojnosti hontianskeho regiónu a svojimi výsledkami si získala uznanie v rámci kraja, ale i Slovenska.

 

Profil absolventa >>>

 

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby zásobovania a odbytu marketingu, manažmentu a personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, ohodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent tohto študijného odboru sa môže uchádzať aj o štúdium na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.

 

 

Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje od 1.9.2008 v 1.ročníku stredných škôl podľa programov:
    a) štátny vzdelávací program - vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách
    b) školský vzdelávací program - je základným dokumentom školy.

 

Žiaci ktorí v školskom roku 2008/09 navštevujú 2.-4. ročník stredných škôl sa do ukončenia štúdia vzdelávajú podľa
doterajších plánov a osnov (č. 574/1995-212).

 


 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

 

Spolupráca je na priemernej úrovni. Založením občianskeho Združenia rodičov a priateľov školy pri GAS a OA v Krupine sa vytvorili veľmi dobré podmienky na získanie sponzorských finančných prostriedkov pre školu. Využívajú sa na nákup učebných pomôcok a zlepšenie materiálno-technických podmienok. Pre žiakov škola umožňuje prístup do počítačových učební v odpoludňajších hodinách, taktiež v rámci krúžkov sú deťom poskytnuté priestory v telocvični aj v gymnastickej telocvični. Pre rodičov vytvárame možnosti vzdelávať sa v IKT, v práci s počítačom.

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit